RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

Stosownie do art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu; z siedzibą przy ul. Stalmacha 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iodatmzec-kk [dot] pl lub sekretariatatmzec-kk [dot] pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
b) wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny” tj.:
• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
• ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy, kontakt z osobami wyznaczonymi do realizacji usług, wykrywanie nieprawidłowości korzystania z urządzeń Spółki; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
e) rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a) czas trwania umowy;
b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
c) czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
d) czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

a) dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
b) sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe;
c) przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO;
d) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy obowiązku prawnego i wynikającego z trwających umów.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych lub marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:

a) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych z branży ciepłowniczej i podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, doradcze, prawnicze;
b) innym administratorom, np. kurierom, bankom.

JAK POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogły zostać pozyskane od Państwa pracodawcy lub wspólnoty w sytuacji zawartej umowy z MZEC do celów kontaktowych lub celów rozliczeń ciepła w ramach realizacji zapisów umownych bądź złożonego zamówienia na produkty.

W innych sytuacjach dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Państwa.